«La stria da Dentervals» en 360°

Cheu in schatg dal teater el liber «La stria da Dentervals» a Sontga Gada.
Ina scena en 360° cun Martin de Mulin (Ursin Derungs), Urschla de Mulin (Sonja Lutz) ed Onna Pintga (Marina Blumenthal).

Ins sa encurir ora la scena ch’ins vul veser cun muentar la miur en la direcziun ch’ins vul, quei ei era pusseivel cun in telefonin.
Medemamein eis ei pusseivel da merar quest video cun in spieghel da VR.

Bien divertiment!


Facebook Watch